Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze VV SCHKK, 9. 4. 2018

17. 4. 2018

 

Zápis ze 32. schůze VV SCHKK konané dne 9. 4. 2018 v Hradištku u Sadské 

Přítomni za VV: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Kroutil, P. Dvořák,
Omluveni: J. Březinová (za RK), O. Vondrouš (za RPK), J. Hejhal, G. Křístková

 1. Kontrola zápisů:
  Usn. 17/3: VV se v roce 2017 vrátí k tématu upřesnění českého názvosloví barev koní v rámci chovu KK. Vyzve ke spolupráci pedagogy VŠ. (PD)-
  = splněno - (z ralouské veter. university, že na upřesnění též pracují a budou rádi za vzájemnou spolupráci)
  Usn. 22+25/3: VV pověřuje GK správou a aktualizací PK Sport (vedení evidence). PD připraví vzor Certifikátu.= zpracovává průběžně ve spolupráci s ČJF. - splněno
  Ocenění formou Certifikátu bude majitelům předáno na VH.
  Usn. 26/6: Zápisové formuláře upravit do dvojjazyčného textu (němčina či angl.) - trvá PD v průběhu roku.- připraveno (česky, německy), doplnit angl. (trojjazyčný text) - dosud trvá, pomoc s odbornou terminologií lineárního popisu LG.
  Usn. 28/1: KK jako národní plemeno. VV se bude zabývat možností předložit MZe návrh na uznání KK jako Národní plemeno - trvá
  Usn. 29/1: pověřena LG zaslat vysvětlující dopis k rukám jednatelů a LP jako ekonom žádost o dobropisování mylně vystavených a již z naší strany proplacených faktur. Text dopisu schválen.
  = Dop. dopis se vrátil jako nevyzvednutý. PD rozeslal mailem všem inspektorům na vědomí.
  Dobropis k jedné proplacené fa zajistí Ing. Vondrouš.- splněno
  Usn. 29/2: Návrh na udělování označení koně … připravit pro schválení VH v roce 2018, poté podat na ÚEK žádost o zápisování označení ke jménu koně. = písemný podklad do příště připraví PD - splněno:  VV schválil předložený návrh bez připomínek. Realizace doplnění označení v Osvědčení o původu koně kladně projednána s UEK.
  Usn. 31.1: Návrh Řádu předložit VH ke schválení jako Přílohu ŘPK. - trvá do VH
  Usn. 31/2: Gen G u hřebce 1463 Dubel -VV ukládá PD závěr oznámit majiteli hřebce a zveřejnit v popisu genotypu v Chov. příručce a na www. Přestože bílé (vybělující) zbarvení je v chovu KK nežádoucí (není vylučující), na využití již zařazeného hřece se nic nemění, pouze tuto informaci musí mít majitelé klisen k dispozici (pravděpodobnost 50 % že hříbě tento gen zdědí).
  - splněno,
  Usn. 30/3: VV ukládá LP v součinnosti s PD vyplatit dotace na hříbata za rok 2017 nečlenům SCHKK v nárokové výši 2080 Kč a členům SCHKK ve výši 3000 Kč- - splněno
  Usn. 30/4: VV ukládá PD vyzvat členy svazu k podání návrhů na udělené čestného členství,
  případně chovatelkého ocenění. Návrhy k rukám tajemníka do 31. 1. 2018. - splněno
  Usn. 30/5: VV pověřuje LG se dotázat ZSSe a upozornit tento svaz, aby neuznával nedovolené
  využití plemenného výžehu, která má vztah k historicky významné rodině Kinských.- trvá
  Usn. 31/4: Možnosti zápisu klisen do PK (3letých i starších, již zapsaných v jiných PK vyjmenovaných plemen) na Oblastních svodech pořádaných v rámci ASCHKK. Termíny dodá Ing. Vondrouš po sestavení kalendáře svodů. Kalendář obratem zveřejnit na našich www (PD).
  nelze realizovat - dle info z časopisu KONÉ nebudou oblastní spody, termíny má jen Ing. Vondrouš. Svody mají pořádat chov. sdružení/svazy. Musíme dohodnout jak dále. Na VH ASCHK má být schválen ceník. Asi bychom se ho měli držet, třeba jen rámcově.
  Usn. 31/5: VV na návrh RPK ze posuzovatele KK jmenuje: Janu Březinovou, Jana Tvarůžka, Jiřího Kroutila. Jmenovaní budou po zveřejnění na www pracovat pod hlavičkou SCHKK. PD pověřen zajistit pro ně hůlkové a páskové míry, tiskopisy jsou na www. Finanční záležitosti budou dopřesněny s LP (Dohody), ceny služeb a náhrad v relaci s Equiservis C.
  Zakoupeny 3x hůlková míra, 2x pásková (dodatečný nákuc jedné objednán). Jmenovaní posuzovatelé (pouze pro zápis klisen do PK KK) - bude s nimi uzavřena DPP a stanoven ceník za za úkon a cestovní náhrady až po jednání VH ASCHK, pro ujdenocení postupu.
  Usn. 32/1: Návrh DPP a způsob odměňování zajistí LP po poradě s účetní
  Usn. 31/6: VV vyzývá členy svazu, kteří mají zájem se samostatně či společně zúčastnit s nějakou ukázkou KK na těchto akcích (předpokládá, že jí předvedou i na Slavnostech koní v Hradištku při NP). -splněno bez odezvy

2. Příprava VH
Termín: sobota 28. dubna, Chlumec n.C. - areál zámku, od 9 hod. schůze, následně prohlídka zámku s předáním ocenění, společný oběd, zvažován pro zájemce odpolední program - Po stopách Oktaviána hraběte Kinského (pro zájemce vlastními auty).
Program: Zahájení (LG); Volba komisí (mandátová - JK, návrhová -JH), Zpráva o činnosti (LG), Zpráva o hospodaření a plán na 2018 (LP), Zpráva RK, Návrhy k projednání a schválení (PD), Přijetí Usnesení (JH), Závěr (LG).
Usn. 31/3: VV navhuje za čestné členy SCHKK: V. Políčkovou, Jos. Volfa, manž. Stránských, M. Čapkovou a MVDr. P. Růžičku. Návrh předložit ke schválení VH (PD)
- splněno (pozvání dopisem stávajícím a navrženým čestným členům)

3. Různé
a/ PD získal přístup na www. Bude spravovat rubriky Aktuality a Zprávy z VV a VH, ostatní zůstává Ing. Konvalinková (zejména PK)
b/ Propagace KK
- kladně hodnocena propagace KK v rámci výstavy v Lysé n.L. - video zpřístupjit na www.
- pro rok 2018 možnost prezentace KK na těchto akcích: NP a Slavnosti koní v Hradištku, Hengstparade Redelfin (upuštěno od prezentace v Offenburgu, nezískána finanční podpora)
c/ Výběr pro hřebce 525 Taarlo Kubišta (inseminační dávky), - o výběr požádal p. Buk, RPK jednomyslně doporučila (písemně dodá Ing. Vondrouš), VV schvaluje doporučení RPK. Předprojednáno s ÚEK.
d/ Na NP schváleno pozvání hostů z vídeňské Veter. university, kteří se zabývají barvami koní (PD - pro chytanou publikaci poskytl fotografie z NP)
e/ PP přednesl rámcový návrh na uspořádání KMK našim svazem (drezura, skoky). Zdůvodnění: Dosud byl poředatelem SCHCT, který je t.č. v insolvenci a tedy nemůže žádat MZe o dotaci. Případná možnost realizace všech kol v areálu JS Equus Kinsky, nepředložena finanční rozvaha, harmonogram, záruky.  V diskusi zvážen krátký termín pro přípravu, administrativní a finanční náročnost a z toho vyplývající rizika pro tak malou organizaci, jakou je SCHKK.
Usn. 32/2: Na základě dosud dostupných informací VV nesouhlasí s převzetím organizačního zajištění KMK 2018 pro uvedené disciplíny.

Příští schůze:    po VH       Zapsal: PD            Schválila: LG