Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 33. schůze VV SCHKK, 28. 6. 2018

3. 7. 2018

Zápis ze 33. schůze VV SCHKK konané dne 28. 6. 2018 v Hradištku u Sadské 

Přítomni za VV: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Kroutil, P. Dvořák,
Omluveni: J. Březinová (za RK), O. Vondrouš, J. Tvarůžek, J. Chýle (za RPK), J. Hejhal, G. Křístková

 1. Kontrola zápisů:
  Usn. 22+25/3: VV pověřuje GK správou a aktualizací PK Sport (vedení evidence). PD připraví vzor Certifikátu.= zpracovává průběžně ve spolupráci s ČJF. - splněno
  Ocenění formou Certifikátu bude majitelům předáno na VH. -splněno (dnes doplněno - kdo si nevyzvedl Certifikát na VH, případně nevyzvedne na NP, tomu se zasílat poštou nebude).
  Usn. 26/6: Zápisové formuláře upravit do dvojjazyčného textu (němčina či angl.) - trvá PD
  v průběhu roku.- připraveno (česky, německy), doplnit angl. (trojjazyčný text) - pomoc s odbornou terminologií lineárního popisu LG. - Dnes doplněno: Pouze německý text. Poslední korektura, na www v červenci ke stažení.
  Usn. 28/1: KK jako národní plemeno. VV se bude zabývat možností předložit MZe návrh na uznání KK jako Národní plemeno - trvá
  Usn. 31.1: Návrh Řádu předložit VH ke schválení jako Přílohu ŘPK. - splněno usnesením VH
  Usn. 30/5: VV pověřuje LG se dotázat ZSSe a upozornit tento svaz, aby neuznával nedovolené
  využití plemenného výžehu, která má vztah k historicky významné rodině Kinských.- trvá
  Usn. 31/5: VV na návrh RPK ze posuzovatele KK jmenuje: Janu Březinovou, Jana Tvarůžka,
  Jiřího Kroutila. Jmenovaní budou po zveřejnění na www pracovat pod hlavičkou SCHKK. Jmenovaní posuzovatelé (pouze pro zápis klisen do PK KK) - bude s nimi uzavřena DPP a stanoven ceník za za úkon a cestovní náhrady až po jednání VH ASCHK, pro ujdenocení postupu. - dnes dopřesněno (viz. bod 6.)
  Usn. 32/1: Návrh DPP a způsob odměňování zajistí LP po poradě s účetní- trvá
  Usn. 32/2: Na základě dosud dostupných informací VV nesouhlasí s převzetím organizačního zajištění KMK 2018 pro uvedené disciplíny. Usnesení VH mění závěr VV - KMK uspořádat, realizací pověřit TJ v Hradištku - dále viz dnešní bod 7.

2. Hodnocení VH
VH proběhla dle připraveného programu, kladné hodnocení výběru místa i doprovodného programu - prohlídka zámku Karlova koruna s předáním Certifikátů, dobrá účast, podnětná diskuse. Přijaté usnesení publikováno na www.

3. Národní přehlídka
a/ Odsouhlasena Přihláška - zveřejnit bezodkladně na www - PD
b/ Jmenována komise (3 - 5 členů): Ing. Jelínek, MVDr. J. Müller, O. Vondrouš, Ing. M. Vítek,
J. Tvarůžek - se jmenovanými projednají PD a LG
c/ Záštita - hejtmanka Stř. kraje Ing. J. Pokorná Jermanová
d/ Pozvánky hostům - elektronické (PD), tištěné (PD- viz min. rok, dále LG a PP - zajistí PD)
e/ Plaketa všem účastníkům, šerpa pro Prémie (15 ks + 5 hříbata), modrá, žlutý tisk bez ročníku - LP
f/ Katalog + povýstavní- JH
g/ Moderování - dopoledne LG; odpoledne (Slavnosti koní) - LG + p. Suchánek
h/Výžehy a popis klisen - MVDr. Jindřich Müller (projedná PD)
ch/ Pozvání hostů z Veter. univerzity ve Vídni - LG

4. Šampionát koní Kinských
Dát výzvu na www - PD
Propozice a program jako v minulém roce - PP
Posuzovatelé: Andrea Bašková (D), Jiří Kroutil (P)

5. Zkoušky klisen a hřebců KK
Pozvání do EKR, program viz 2017.
Předvýběr hřebců na NP!
Usn. 33/1: Na zkoušky hřebců přijmout výhradně hřebce doporučené na NP (výjimku může udělit RPK)
Jmenovaná komise: Ing. Vondrouš, J. Tvarůžek, J. Kroutil

6. Posuzovatelé SCHKK pro zápisy klisen
Usn. 33/2: Stanoven ceník úkonů (Popis klisen KK a v ŘPK uvedených plemen, mimo hromadné akce pořádané SCHKK- zde náklady nese svaz):
Za úkon: 1200 Kč; po odečtení 15 % daně SCHKK vyplatí posuzovateli
Cestovné: majitel klisny hradí přímo posuzovateli 6 Kč/km

7. KMK
Na základě Usnesení VH SCHKK:
a/ Uzavřena Dohoda s ČJF
b/ Uzavřena Dohoda s TJ Equus Kinsky, z.s. - pověření realizací
c/ PP informoval o jednáních, zejména příslibu MZe o poskytnutí dotace, zajištění kol KMK (P, D), dílčím vyúčtování TJ, proběhlých kolech.

7. Různé
a/ Podaná žádost o dotaci na NP (LP)
b/ EKR - vydat elektronicky do pol. července (PD)
c/ Kontrola České plemenářské inspekce (využití hřebce Lefroy Kinský) - již zveřejněna na www. Závěr: „Nebylo zjištěno nedodržení zákona 154/2000 Sb. ve znění pozdějších přepisů.“
d/ Výběr pro hřebce 525 Taarlo Kubišta (inseminační dávky), - o výběr požádal p. Buk, RPK
jednomyslně doporučila (písemně dodá Ing. Vondrouš), VV schvaluje doporučení RPK. Předprojednáno s ÚEK. - pozastaveno do písemného vyjádření RPK!
e/ Zapsané klisny do PK KK:
    A1/1 Eliza (PPK)
    A1/1 Talina (PPK)
    A1/1 Mono Pišta (PPK)
    82/95 Moje děvče K (PPK)
    82/101 Odra-K (PPK)
    82/97 Dálava Kinská (PK)
    82/98 Domina Kinská (HPK)
    9/633 Ben Akla (HPK)

 

Příští schůze:    út. 14. 8.  - od 18. hod. (VV + RPK)            Zapsal: PD    Schválila: LG